Case

Skyddade skogar samlas på webben

När Sveriges största skogs-ägare bestämde sig för att gemensamt presentera sina skyddade skogar, blev det Triona som fick uppdraget att utveckla webbplatsen.

Svenska skogsägares arbete för att bevara den biologiska mångfalden präglas av ett stort mått av frivillighet. Att skogsnäringen tar uppgiften på allvar visar de senaste 20 årens utveckling. Tusentals områden har på frivillig väg undantagits från avverkningar för att bevara skogar med gamla träd, mycket död ved, äldre lövskog och sumpmarker. Totalt är 25 procent av den svenska skogen idag undantagen från skogsbruk genom formella och frivilliga skyddsåtgärder.

Allt på en sida
– Det har framförts kritik mot att det inte funnits någon lättöverskådlig redovisning av var dessa skyddade områden finns, berättar Tomas Thuresson på Skogsindustrierna. Tillsammans med Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog och Sveaskog bestämde vi oss därför för att samla all information om dessa stora skogsägares skyddade områden och göra den tillgänglig på webben.

Resultatet kan du ta del av här. Sidan visar bolagens frivilliga avsättningar av skyddade områden tillsammans med formellt skyddade områden som nationalparker, naturreservat och biotopskydd. Informationen riktar sig främst till politiker, opinionsbildare, forskare, naturintresserad allmänhet och organisationer som arbetar med skyddad skog. Skyddadskog.se fick ett mycket positivt bemötande när den lanserades i april.

– Nästa steg blir att få med fler skogsägare, säger Tomas Thuresson. Det blir även en engelsk språkvariant som riktar sig till bolagens internationella samarbetspartner. Triona har gjort ett bra jobb med webblösningen och vi är mycket nöjda med resultatet.