Case

Ny reform banade väg för Triona

I Norge genomfördes den 1 januari 2020 en omfattande regionsreform som bland annat gav nya förutsättningar för drift och underhåll av vägar. Samtidigt som antalet regioner (fylken) minskade från 19 till 11 flyttades även ansvaret för drift och underhåll av regionvägarna från Statens vegvesen till de enskilda regionerna. 

Tidigare var regionerna ägare av vägarna, medan Statens vegvesen ansvarade för drift och underhåll. Som en följd av regionsreformen har nu varje region etablerat en egen vägorganisation.

I en regions arbete med drift och underhåll används en mängd olika data om vägen genom hela processen i allt från planering till utförande. Den data som nyttjas hämtas från den norska nationella vägdatabasen (NVDB) och av den anledningen behöver regionerna säkerställa att relevant data finns i NVDB och håller hög kvalité. Med bakgrund i regionsreformen och det nya vägreferenssystemet som infördes samtidigt, valde regionerna att börja använda ett nytt innovativt system för uppdatering av data i NVDB, Trionas produkt SINUS.

Regionerna_i_norge (Medium).jpg


Kvalitetssäkrad data utan mellanled

SINUS används av regionerna både från kontoret och ute i fält. SINUS levererar kvalitetssäkrade data direkt till NVDB utan tidskrävande och kostsamma mellanled. SINUS kan på liknande sätt även leverera data direkt till andra infrastrukturdatabaser som till exempel TNE (Transport Network Engine). Den mobila lösningen (fältklienten) kan användas på mobiltelefon eller surfplatta och hanterar alla typer av GNSS’er (Global Navigation Satellite System). På detta sätt kan man möta de höga krav som ställs vid uppdatering av data i NVDB.

”De nya regionerna är kompetenta och krävande kunder. Många av de anställda har i tidigare jobb, bland annat hos Statens vegvesen, jobbat med vägdata i många år och har lång erfarenhet. Därmed ställer de höga krav och har höga förväntningar på SINUS. Detta driver produktutvecklingen framåt på ett mycket positivt sätt. Tät och konstruktiv dialog med kunden är väldigt inspirerande för oss!” Sigmund Fredriksen, produktägare Triona

Effektivare drift och underhåll

SINUS används både av de som äger vägar, såsom de nya regionerna, Statens Vegvesen och kommuner, samt de entreprenörer vars uppdrag är att uppdatera data i infrastrukturdatabaser som en del av ett driftskontrakt. Användarna som arbetar med planering och utförande av drift och underhåll får därmed snabbare uppdateringar av data samt data med hög kvalité. Detta leder i sin tur till att så väl drift och underhåll av vägarna blir mer effektiva. Utan bra data riskerar man att göra fel i planeringen vilket leder till extra kostnader i samband med utförandet.

Oslo, som både är en region och en kommun, har ett eget SINUS infra-avtal med Triona. Utöver detta har Triona också fotograferat alla vägar med 360° panoramabilder och därefter genomfört en registrering av viktiga data i NVDB för huvudvägnätet i Oslo. Resultatet av detta är en så kallad "digital tvilling" som består av anläggningsobjekt såsom exempelvis vägskyltar, vägräcken och farthinder som i sin tur är kopplade till det aktuella vägnätet.


Kund: Regionerna i Norge

Bransch: Transportinfrastruktur

Problemställning: Som en följd av regionsreformen har regionerna nu tagit ansvar för drift och underhåll av vägar i regionen. I planering och utförande av detta behövs bra data om vägarna.

Lösning: SINUS levererar kvalitets-säkrade data direkt till NVDB. SINUS används både på kontoret och ute i fält.

Nyckelord: #Datafångst #Digital tvilling #Vägdata #NVDB #Transportinfrastruktur.