Case

Triona visar vägen för Oslo kommun

Under sommaren 2021 inledde Triona ett projekt tillsammans med Oslo kommun då de önskade sig ett bättre stöd för planering, prioritering och budgetering avseende underhåll av gator och vägar i kommunen.

Man ville också ta fram en plan för hur eftersatt underhåll ska hanteras. Trionas initiala uppdrag innebar att skapa en digital översikt av statusen på vägnätet i hela Oslo kommun. Trionas produkter SINUS och TNE användes och uppdraget utfördes tillsammans med Trionas samarbetspartners EyeVI och Veiteknisk institutt.

case_oslo1.jpg

Ett exempel på ett ortofoto vid en cirkulationsplats som visar den höga högupplösningen och hur detaljerat man kan zooma in.

En start från alla håll

Triona inledde uppdraget med att ta 360˚-panoramabilder och laserscanna hela Oslos vägnät, inklusive gång- och cykelvägar, totalt 1365 km. Både 360˚-bilder och lidardata mättes sedan in med ett högprecisions GPS-system med CPOS-korrigering (Norges motsvarighet till Svenska SWEPOS). Från detta genererades högupplösta ortofoton som sedan användes som bakgrundskarta i fortsatt arbete. Bakgrundskartorna kan också användas i andra verksamheter, till exempel planering av byggprojekt och trafikplanering- och styrning.

”Med en underhållsplan för Oslo kommuns vägar 2022-2031, som baseras på korrekta data i NVDB har vi bra förutsättningar att ta de bästa besluten framåt. Oslo kommuns mål med projektet var att få en uppdaterad status avseende vägnätet och kunna förutsäga behovet av de resurser som krävs från såväl vägförvaltaren och de myndigheter som beviljar medel. Det har vi lyckats med! Och, genom automatisk identifiering av skador i beläggningen, baserat på 360˚ panoramabilder och lidardata och AI (Artificial Intelligence) har vi fått en kunskap om tillstånd i beläggningen som är helt unik” Joakim Hjertum, sektionschef Bymiljøetaten drift och underhåll

AI för extrahering av data

I steg två av uppdraget användes AI (Artificial Intelligence) för att extrahera vägrelaterade data från panoramabilderna. Lidardata användes för att skapa tillräcklig noggrannhet avseende positionen för data, mellan 10 och 100 cm beroende på omgivningen. Via Trionas produkt SINUS, med stöd av 360˚-bilder och ortofoton, registrerades alla objekt och allt kompletterades med information från andra system samt data som inte fångats av AI-processen. Vid behov avslutades detta steg med att via SINUS säkerställa och kontrollera att registrerad data var korrekt. All lagring av bilder gjordes i Microsoft Azure. Arbetsgången gav en bra och effektiv arbetsmiljö där tid i bil och på fält minimerades vilket resulterade i både mindre miljöpåverkan och störning i trafik.

case_oslo2.jpg

Vägmärken som automatiskt fångats med AI från 360-bilderna.

Uppdaterad och verifierad data i NVDB

All data och information som projektet genererat lagras i NVDB, den norska nationella vägdatabasen. Den data som redan lagrades i NVDB verifierades och kompletterades med ny och uppdaterad data. Exempel på datatyper som registreras var gångfält, vägräcken, vägskyltar, skärmar, vägmarkeringar, övergångsställen, staket, farthinder, beläggning och vägbredd. I tillägg registrerades även tillstånd och skador för skyltar, vägräcken och beläggning.

”Trionas lösning är spännande och har inneburit konkret skillnad för gatorna och vägarna i Oslo. Det är ett bra exempel på hur man kan använda Microsoft Azure för att på ett innovativt och säkert sätt arbeta med en stads infrastruktur. Jag är övertygad om att andra kommuner kan kika på det här för inspiration till sina egna verksamheter” Therese Treutiger, Director Global Partner Solutions & Innovation, Microsoft Sweden

Underhållsplan för kommande 10 år

Uppdraget avslutades med att leverera en underhållsplan med en planeringshorisont på 10 år (2022 - 2031). Några av de viktigaste delarna i underhållsplanen är dokumentation av eftersatt underhåll och en beräkning av vilka resurser som krävs för att åtgärda det eftersatta underhållet. I underhållsplanen ingick också definition av vilken vägstandard som önskas och vad det krävs för budgetramar för drift och underhåll för att säkerställa standarden. Även förslag på handlingsplan för att åtgärda eftersatt underhåll togs fram, en handlingsplan som kommer att justeras under planeringsperioden då faktiska budgetramar och politik kan påverka.

case_oslo3.jpg

Skador i beläggningen kan vara längs- eller tvärgående sprickor, krackeleringar eller liknande. Allt visualiseras i SINUS som ytor eller linjer likt bilden.

oslo-casefrontlogo.png

Kund: Oslo kommun

Bransch: Transportinfrastruktur

Problemställning: Brist på stöd för planering, prioritering och budgetering gällande underhåll av gator och vägar samt planering för hur eftersatt underhåll ska hanteras.

Lösning: Skapa en digital översikt över vägnät och relaterade objekt i Oslo kommun samt ta fram en underhålls- och handlingsplan för kommande 10 år.

Nyckelord: #AI #anläggningsdata #digitaltvilling #lidar #transportinfrastruktur #360˚vägbilder #SINUS #TNE #NVDB