Om Oss

Finansiella rapporter

Utvecklingen för egen omsättning har i det tredje kvartalet som förväntat varit svagare än motsvarande kvartal i fjol. Covid-19 har fortsatt gjort att arbetet med att skapa helt nya affärsrelationer varit svårt men vi har noterat en positiv förändring. Triona har en stabil grund och stå på och våra medarbetare har jobbat på bra utifrån givna förutsättningar. Vi har en fortsatt stark finansiell situation och vi är väl förberedda på att ta oss igenom kommande utmaningar tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter.

Under det tredje kvartalet har även satsningarna i vår produktverksamhet fortsatt. Investeringen av tid i våra produkter är driven av nya kundsamarbeten och kommer på sikt att generera ökade intäkter. I det tredje kvartalet har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med ca 2,0 MSEK. Trots detta landade rörelseresultatet för kvartalet på 4,2 (3,5) MSEK.

Den egna omsättningen är lägre i kvartalet än motsvarande period föregående år 33,8 (35,2) MSEK, vilket främst förklaras av att tid investerats i produktsatsningar, men även av högre personalfrånvaro och lägre efterfrågan. Personalkostnaderna var något lägre än föregående år 25,3 (26,0) MSEK, vilket bland annat förklaras av den högre frånvaron. Övriga externa kostnader ligger i nivå med föregående år 3,6 (3,6) MSEK. Antalet anställda uppgår vid kvartalets utgång till 160 (152) personer.

Delårsrapporten för januari – september 2020 presenteras 1 december 2020 kl. 09.00 via en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av bokslutskommunikén för januari-december 2020. Den publiceras 9 mars 2021.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)