Om Oss

Finansiella rapporter

Utvecklingen i andra kvartalet har som förväntat varit svagare än normalt. Även efterfrågan av tjänster och orderingången har varit lägre än normalt. Samtidigt har Covid-19 gjort att arbetet med att skapa helt nya affärsrelationer varit svårt och vi har vidare haft en något högre frånvaro än normalt i Norge under kvartalet. Pandemin påverkar därmed även Trionakoncernen. Vi har dock fortsatt en stark finansiell situation och vi är väl förberedda på att ta oss igenom dessa utmanande tider tillsammans med kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter.

Under det andra kvartalet har även satsningar i vår produktverksamhet fortsatt. Investeringen av tid i våra produkter är drivet av nya kundsamarbeten och kommer på sikt att generera ökade intäkter. I det andra kvartalet har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med ca 3,0 MSEK. Rörelseresultatet landade för kvartalet på 1,1 (2,9) MSEK.

Den egna omsättningen är lägre i kvartalet än motsvarande period föregående år 40,6 (44,6) MSEK, vilket förklaras främst av produktsatsningar, men även av högre personalfrånvaro och lägre efterfrågan. Personalkostnaderna var något lägre än föregående år 35,6 (36,0) MSEK, vilket bl.a. förklaras av att Triona nyttjat ett tillfälligt statligt stöd innebärande reducerade arbetsgivaravgifter som givits möjligt p.g.a. Covid-19 (0,5 MSEK). Även övriga externa kostnader ligger väsentligt lägre än föregående år 3,4 (4,3 MSEK), vilket främst är relaterat till minskade resor och externa utbildningar. Antalet anställda uppgår vid kvartalets utgång till 153 (153) personer.

Delårsrapporten för januari – juni 2020 presenteras 8 september 2020 kl. 09.00 via en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari-september 2020. Den publiceras 1 december 2020.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)