Om Oss

Finansiella rapporter

Orderingången var under det andra kvartalet fortsatt god och väsentligt bättre än motsvarande kvartal både 2019 och 2020. Finansiellt sett var utvecklingen bättre än föregående kvartal, vilket till stora delar var i enlighet med förväntan.

Produktomsättningen har fortsatt att öka och är 1,0 MSEK högre än motsvarande kvartal 2020. Även tjänsteomsättningen är 1,2 MSEK högre än föregående år, dock på en lägre nivå än 2019. Totalt sett är den egna omsättningen 2,3 MSEK högre än 2020. Ökningen är i enlighet med förväntan då vi fått en större kundbas och ett bredare nyttjande av våra produkter. Vi har även en säsongsvariation i vår fotograferings- och registreringsverksamhet, vilket påverkar positivt i den andra kvartalet. Vi ser fortfarande vissa Covideffekter, bl.a. hade vi under 2020 en lägre orderingång än tidigare år. Den onormalt höga sjukfrånvaron har dock återgått till mer normala nivåer under den andra kvartalet.

Rörelseresultatet landade under det andra kvartalet på 0,8 (1,1) MSEK, vilket forfarande är en låg nivå, men betydligt bättre än det första kvartalet och i nivå med 2020. De extra investeringarna av tid i våra produkter är drivna av nya kundsamarbeten som kommer att generera lönsamhet både på sikt och under den senare delen av 2021. I det andra kvartalet har dessa satsningar dock påverkat vår lönsamhet negativt med ca -2,0 (-3,0) MSEK.

Under det andra kvartalet har antalet anställda ökat med två medarbetare jämfört med minskning med tre under motsvarande kvartal 2020. Koncernens personalkostnader har ökat med 2,1 MSEK, 37,7 (35,6) MSEK, varav 0,5 MSEK hänförs till att Triona i det andra kvartalet 2020 nyttjade tillfälliga statliga stöd avseende Covid med 0,5 MSEK. Övriga externa kostnader är 0,9 MSEK högre än föregående år och uppgår till 4,3 (3,4 MSEK). Dock var föregående år extremt låg relaterat till Covid och lägre kostnader för resor och externa utbildningar. Det andra kvartalet 2019 uppgick övriga externa kostnader till 4,3 MSEK.

Kvartalsrapporten för januari – juni 2021 presenteras 7 september 2021 kl 11.00 på en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av delårsrapporten för januari-september 2021. Den publiceras 23 november 2021.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)