Om Oss

Finansiella rapporter

I inledningen av kvartalet togs verksamheten avseende C7 över genom ett inkråmsförvärv. Trionas verksamhet 2022 är därmed väsentligt större än 2021 och jämförbarheten påverkas därmed. Utvecklingen i det första kvartalet 2022 var som förväntat klart bättre än inledningen av 2021. Orderingången var likvärdig med motsvarande kvartal 2021 parallellt med att affärsvärdet avseende möjliga affärer har ökat.

Nettoomsättning har ökat med 27,0 MSEK, varav ca 14 MSEK av ökningen avser organisk tillväxt och ca 13 MSEK avser den nya förvärvade verksamheten. Ökningen ligger främst inom tjänster (12,3 MSEK), produkter (8,3 MSEK) samt hårdvaruförsäljning (4,7 MSEK). Vi ser fortfarande vissa Covideffekter, t.ex. högre frånvaro än normalt. Vi har även en valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 7% högre än motsvarande kvartal 2021. På nettoomsättningen ger detta en positiv valutaeffekt uppgående till 1,0 MSEK.

EBITA för det första kvartalet uppgår till 7,2 (-1,3) MSEK, vilket är betydligt bättre än föregående år i enlighet med vår förväntan. Lönsamheten påverkades negativt under 2020 och 2021 av de extra investeringar som gjordes i vår produktverksamhet (påverkan under första kvartalet 2021 var ca -3,5 MSEK). Lönsamheten under 2021 påverkades även negativt av Covid och en kompensation till en kund föranlett av ett hårdvaruproblem (-0,5 MSEK).

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har antalet anställda ökat med 30 medarbetare främst hänförligt till förvärvet av C7. Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 187 (157). Ökningen har medfört en ökning avseende personalkostnader med 8,8 MSEK. Även övriga externa kostnader har ökat med 0,6 MSEK, hänförligt till den utökade verksamheten.

Kvartalsrapporten för januari – mars 2022 presenteras 16 maj 2022 kl 14.00 på en webcast via Teams. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari-juni 2022. Den publiceras 12 september 2022.

 

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)