Om Triona

Finansiella rapporter

Under det fjärde kvartalet har det varit fortsatt hög aktivitet i Norge, samt i flera delar av vår produktrelaterade affär framförallt i Sverige. Rörelseresultatet landade för kvartalet på 3,0 (2,7) MSEK, vilket är något bättre än föregående år. Läget känns fortsatt positivt inför kommande kvartal.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med 10 personer och uppgår vid kvartalets utgång till 153 (143) anställda. Ökningen har bidragit både till en ökning av egen omsättning 45,7 (42,2) MSEK och ökade personalkostnader 36,3 (32,8) MSEK. Övriga externa kostnader ligger något över föregående år 4,8 (4,6 MSEK).

Bokslutskommunikén för helåret 2019 presenteras 10 mars 2020 kl. 08.30 via en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020. Den publiceras 12 maj 2020.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)