Om Triona

Finansiella rapporter

Omsättningen och rörelseresultatet ökade under fjärde kvartalet 2017, i jämförelse med motsvarande period 2016. Resultatet påverkas positivt av hög beläggning och god efterfrågan, samt resultatavräkningen av två större projekt där vi nått slutskedet. Medvetna satsningar under året har inneburit att resultatet kortsiktigt belastats med ökade kostnader för året som helhet och det fjärde kvartalet, även en reservering av en osäker kundfordran har belastat kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts under kvartalet och landade för året på 11,8 (9,1) MSEK. Sammantaget är resultatet för kvartalet positivt i både Norge och Sverige.

Inledningen av 2018 förväntas vara i linje med avslutningen på 2017.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av delårsrapport för januari – mars 2018. Den publiceras 16 maj 2018.