Om Triona

Finansiella rapporter

Den positiva trenden med god efterfrågan av våra produkter och hög beläggning har fortsatt under det tredje kvartalet. Både nettoomsättning och egen omsättning har ökat jämfört med föregående år. Egen omsättning uppgår till 31,9 (27,2) MSEK, vilket även medverkat till att EBIT är bättre än föregående år 3,2 (0,6) MSEK. Förvärvet i Norge under första kvartalet har bidragit till ökade intäkter såväl som ökade personalkostnader och övriga externa kostnader. Sammantaget är resultatet för kvartalet positivt i både Norge och Sverige.

Som vi nämnde i föregående rapport har vi i slutet av 2018 inga motsvarande projektleveranser som vi hade 2017. Det innebär att resultatet för Q4 kommer att vara något lägre än föregående år. I övrigt förväntas utvecklingen i kvartal 4 vara i linje med inledningen av 2018.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av bokslutskommunikén för januari – december 2018. Den publiceras 22 februari 2019.