Om Triona

Finansiella rapporter

Den positiva trenden med hög beläggning och god efterfrågan har fortsatt under det andra kvartalet. Både nettoomsättning och egen omsättning har ökat jämfört med föregående år till 41,3 (35,7) MSEK, vilket även medverkat till att EBIT är bättre än föregående år 1,0 (-1,4) MSEK. Medvetna satsningar i Finland, Sverige och Norge har inneburit ökade intäkter såväl som ökade personalkostnader och övriga externa kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts under det första halvåret och landade på 12,8 (8,9) MSEK. Sammantaget är resultatet för kvartalet positivt i både Norge och Sverige.

Flera projektleveranser har godkänts av våra kunder under det senaste året och då vi genomförde projekten på bästa sätt resulterade de i väsentliga resultatavräkningar under det sista kvartalet 2017. Under 2018 har vi inga motsvarande projektleveranser, vilket innebär att resultatet för Q4 kommer att vara något lägre än föregående år, men det innebär också att de finansiella riskerna som dessa projekt medför är borta. I övrigt förväntas utvecklingen i kvartal 3 vara i linje med inledningen av 2018.

Delårsrapporten för januari – juni 2018 presenteras 6 september 2018 kl. 16.00 via en webcast som du når via denna länk.