Om Triona

Finansiella rapporter

Året har som förväntat börjat bra och vi har goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Omsättning, kassaflöde och resultat ökade under första kvartalet, i jämförelse med motsvarande period 2016. Sammantaget var resultatet positivt i både Norge och Sverige och vi gjorde en vinst för koncernen om 5,7 MSEK under kvartalet.

Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för väg- och järnvägsdata samt geografisk information. Trafikverket har vidare avropat ett antal konsulttjänster via de ramavtal som finns. Statens vegvesen har tecknat avtal med Triona om förvaltning och vidareutveckling av systemet Motiv, som används för att beräkna behov av medel för drift och underhåll av vägar, tunnlar och broar. Statens vegvesen har också beställt vidareutveckling av systemet PMS (Pavement Management System).

Triona har ingått ett avtal om att delta i projektet ”Verifiering IFC Alignment & InfraGML”. Projektet ingår som en del av projektet IFC Infrastructure Alignment Deployment som drivs inom ramen för BuildingSMART International. Projektet ingår också i programmet Smart Built Environment. Projektet leds av Sweco och finansieras av Trafikverket. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholms läns landsting SLL, Trimble, Triona, NCC, Sweco och Safe Software. Det huvudsakliga målet med projektet är att verifiera och validera dataöverföring mellan olika applikationer och system i anläggningens livscykel baserat på de standardiserade formaten IFC Alignment och InfraGML. Detta är ett första steg i en riktning mot en gemensam kravställning för dataleveranser baserat på öppna standarder. Stockholms läns landsting (SLL) har också tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende Uppdragskonsulter IT.

Triona har genom utvecklingen av egna produkter och deltagande i ett flertal forskningsprojekt i Norge och byggt upp en djup kompetens avseende utbyte av information genom öppna standarder. Denna kompetens utvecklas nu vidare i ett projekt med Euroskilt och utgör grunden för etableringen av en gemensam plattform för skyltstyrning.

Vi har tillsammans med UBConnect erhållit ett ramavtal med norska Statnet. Det möjliggör en utveckling av vår affär inom kraft- och energisektorn i Norge.

Försäljningen av vår produkt arbetsvarsling utvecklas positivt i Norge och kunder som Aarekol trafikktjenester, Mesta, OneCo och Ramudden har anslutit fler användare under kvartalet. I Norge har vi även genomfört en förstudie för Esso energi avseende nästa generation av mobillösning.

Alltransport har valt TRACS Flow från Triona som sitt nya verksamhets-/orderplaneringssystem. Införandet av TRACS Flow gör det möjligt att digitalisera arbetsmoment inom Alltransport som idag är manuella. Dagens hantering av transportsedlar ersätts med en digital process. Effekten blir att uppdrag kan klarrapporteras enklare och att fakturering kan snabbas upp. Alltransport kommer även nyttja mobillösningen som ger ett bra stöd för alla arbetsmoment i fält. Slutligen får Alltransport ett system som via en webbportal förenklar samarbetet med såväl kunder som samarbetsparters.

I slutet av förra året valdes Triona som leverantör till BDX avseende deras nya uppdrag för LKAB, som omfattar maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna. Lösningen togs i produktion på nyårsdagen. Systemet levererades och produktionssättningen genomfördes utan problem. Med integration mot både vågsystem och affärssystem har BDX nu fått ett stöd för att hålla ordning på inlastning av kol och tillsatsmedelshantering, lastning av malmprodukter på järnvägsvagnar, upplagshantering av pellets och transport av både gråberg och rågods, materialtransporter, malmtrafik och vägunderhåll. Med den valda lösningen i produktion finns förutsättningar för att under 2017 utöka stödet med GPS-spårning, geofencing och mobilkommunikation som sammantaget kommer att ge bättre kvalitet i det dagliga arbetet samt automatisera rapportering och uppföljning.

Vår molntjänst Lasset.se växer vidare. Setra har startat ett pilotprojekt för att utvärdera Lasset. Under perioden april-september ska de med hjälp av Lasset beställa alla transporter till fem utvalda länder.

Koncernens nettoomsättning var under kvartalet 39,0 (37,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 3,6 procent jämfört med föregående år. Vår egen omsättning har ökat med 15,1% medan omsättningen avseende underleverantörer i princip varit obefintlig. Omsättningen avseende molntjänster och produkter ökade under perioden och var 12,1% av vår omsättning. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 5,7 (4,2) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 14,6 (11,3) procent. Omsättning och resultat påverkas positivt, i jämförelse med föregående år, av att påsken i år låg i april. Samtidigt har arbete med flytt till nya lokaler påverkat omsättning och resultat negativt.

Under andra kvartalet förväntas utvecklingen vara fortsatt positiv.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari – juni 2017. Den publiceras i september 2017.