Om Triona

Finansiella rapporter

Under det tredje kvartalet har verksamheten präglats av hög aktivitet i delar av vår produktrelaterade affär, toppat med en stark period i Norge. I Sverige kryddas ordinarie verksamhet med några nya produktrelaterade affärer och förvärvet av Fleetech, medan det är en något svagare efterfrågan av tjänster. Rörelseresultatet landade för kvartalet på 3,5 (3,2) MSEK, vilket är i nivå med föregående år. Läget känns positivt och det är ytterligare produktrelaterade affärer på ingång, vilka kommer att ge en positiv påverkan även under kommande kvartal.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med 13 personer och uppgår vid kvartalets utgång till 152 (139) anställda. Ökningen har bidragit både till en ökning av egen omsättning 35,2 (31,7) MSEK och ökade personalkostnader 26,0 (23,3) MSEK. Övriga externa kostnader ligger i nivå med föregående år trots utökad verksamhet, då återvunna kundfordringar gett ett positivt bidrag på 0,8 MSEK i kvartalet.

Delårsrapporten för januari – september 2019 presenteras 8 november 2019 kl. 09.00 via en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av Bokslutskommunikén för helåret 2019. Den publiceras 10 mars 2020.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)