Om Triona

Finansiella rapporter

Andra Kvartalet utvecklades inte lika bra som förväntat men vi har goda förutsättningar för en positiv utveckling under kvarvarande del av år 2017.

Omsättning och resultat minskade under andra kvartalet, i jämförelse med motsvarande period 2016. Resultatet påverkas av en svag period i Norge samt av medvetna satsningar som innebär att resultatet under resterande del av 2017 kortsiktigt belastas med kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts och uppgick till 8,9 MSEK. Sammantaget är resultatet för första halvåret positivt i både Norge och Sverige och rörelseresultatet för koncernen var 4,3 MSEK.

Under kvartalet tog Triona beslutet att etablera verksamhet i Finland. Vi erhöll därefter i en upphandling ett mindre uppdrag avseende utveckling av en prototyp för en app som stödjer Finska Trafikverket i arbetet med farliga, långa och tunga transporter.

Under senvintern levererade Triona produkten TNE (Transport Network Engine) till Norska Kystverket och systemet är nu i produktion. Framöver kommer Kystverkets fokus att ligga på registrering, import och validering av farledsdata. När kvalitén på data har nått en tillfredsställande nivå, kan lösningen integreras med Kystverkets befintliga webbapplikation och göras publikt tillgänglig. Lösningen som är levererad till Kystverket omfattar TNE, GeoServer för presentation av farledsdata i existerande webblösning och Novapoint, levererad av Trimble, för underhåll av farledsdata. Triona bistår nu Kystverket med att färdigställa nya farledsnätverk, förbereda datakatalogen och importera data som knyts till farledsnätverket. Dessutom planeras arbete för att säkerställa integrationen mellan TNE och Kystverket befintliga webbapplikation www.kystinfo.no.

Miljöförvaltningen Stockholms stad har tecknat ett avtal med Triona avseende ett uppdrag att anpassa en webbportal. Avtalet innefattar ett omfattande arbete med GIS som genomgående tema där nyutveckling, anpassning, komplettering av befintliga datatjänster och dokumentation är några av delmomenten. Arbetet kommer att ske med agil arbetsmetodik och avtalet löper i drygt två år med option på förlängning.

Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för specialister inom trafikstyrningssystem för järnväg. Trafikverket har vidare avropat ett antal konsulttjänster via de ramavtal som finns tecknade mellan Trafikverket och Triona. Statens vegvesen har beställt fortsatt vidareutveckling av systemen PMS (Pavement Management System) och Rosita.

Trionas produkt TRE (Triona Routing Engine) har tagits i produktion i Samtrafikens reseplanerare Resrobot. Samtrafiken är därmed ännu en aktör inom reseplanering som valt Trionas ruttning. TRE används i Resrobot vid ruttberäkningar för de resor eller delar av resor som sker med bil eller gång. Samtrafiken har därmed en kvalificerad ruttningskomponent som använder data från OpenStreetMap för ruttberäkningar för hela Sverige. Triona stärker därmed ytterligare positionen som framträdande leverantör av ruttningstjänster i Norden, där TRE hjälper trafikanter att välja den bästa vägen för cykel, gång, personbil och tung trafik.

På uppdrag av ABT respektive BDX har gjort viss kundspecifik vidareutveckling av vår produkt TRACS Flow. Funktionaliteten avser stöd för deklarationer, införandet av s.k. fria fält. Och access till vågsedelsinfromation via ett API. Samarbetet med Euroskilt utvecklas positivt och den plattformen för skyltstyrning, som vi har påbörjat utvecklingen av, kommer att vidareutvecklas för at stödja skyltar från Ortana. Vidare erhöll vi ett konsultuppdrag avseende processkartläggning hos Skellefteå kraft.

Koncernens nettoomsättning för perioden är 74,7 (75,4) MSEK, varav under 2:a kvartalet 35,7 (37,8) MSEK. Omsättningen avseende ”egen” verksamhet har ökat med 4,4 MSEK. Omsättningen avseende molntjänster och produkter ökade under perioden med 12,5% i förhållande till tidigare år, och utgör totalt 11,4% av vår nettoomsättning. Kostnaderna, exklusive underleverantörer och avskrivningar, uppgår till 65,2 (58,5) MSEK vilket är en ökning med 11,4%. Kostnader vid flytt till nya lokaler i Oslo och Stockholm samt kostnader avseende köpta konsulttjänster (t.f. CFO) bidrar till att de övriga externa kostnaderna har ökat med 34%.

Under perioden har två verksamheter startats, en i Finland och en i Sverige, som initialt leder till ökade kostnader och en negativ påverkan på resultatet.

Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 4,3 (7,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 5,8% (9,6%). Utvecklingen i juli månad var klart bättre än 2016 och prognosen för helåret är att vi når vårt mål avseende en omsättning på över 150 MSEK. Koncernens medvetna satsningar innebär att resultatet under resterande del av 2017 belastas med kostnader. Därefter förväntas dessa verksamheter bidra till förbättrade resultat i Triona koncernen. Vid sidan av dessa satsningar är prognosen att rörelsemarginalen kommer att förbättras under hösten.

Under tredje kvartalet förväntas utvecklingen i jämförelse med andra kvartalet vara positiv. Framförallt förväntas efterfrågan av våra produkter och tjänster stärkas i Norge.

 

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari – september 2017. Den publiceras i november 2017.