Om Oss

Årsstämma

Trionas årsstämma 2022 hålls torsdagen den 19 maj, klockan 12.00 på Trionas kontor i Borlänge. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman fysiskt eller via ombud skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 maj, samt anmäla sitt deltagande till Triona AB senast den 11 maj.

Styrelsen för Triona AB (publ)


Mer information angående ombud och fullmakt

För aktieägare som företräds av ombud ovan eller annat ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Exempel på fullmakt hittar du här. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis fotas/scannas och skickas tillsammans med anmälan till , originalet skickas per post till:

Triona AB
Att: Sofia Hedberg
Box 762
781 27 Borlänge