Om Oss

Hållbarhet

Trionas roll i samhället är att skapa effektiva, miljövänliga och säkra flöden av data, gods och människor.

Vi är övertygade om att ansvar för och medveten­het om miljöfrågor är en hörnpelare i en långsiktigt framgångsrik verksamhet. För oss är hänsyn till miljön och vår omvärld en självklarhet och en viktig del av vår företagskultur.

Trionas engagemang inom hållbarhet
är delat i två större områden

Trionas
produkter
och tjänster
 
Trionas
verksamhets
påverkan på
miljön


När det gäller våra produkter och tjänster, strävar vi efter att erbjuda våra kunder lösningar som hjälper dem att mini­mera klimat- och miljöpåverkan.
Tillsammans med våra kunder vill vi utveckla framtidens klimatsmarta lösningar inom transporter och logistik och därmed ta en aktiv del i skapandet av ett hållbart samhälle.

Exempel på hur vi gör det är att vi tillsammans med en kund genomfört ett pilotprojekt för att kunna redovisa den verkliga klimat- påverkan för varje transport och transportorder, baserat på information direkt från fordonet. Hos en annan kund har vi genomfört en fallstudie innehållande en behovsanalys avseende uppföljning och minskning av klimatpåverkan. Vidare används Trionas produkt Avståndstjänsten för att hitta bästa vägen för sina vägtransporter, produkten C-Load för att minska tomkörning av returtransporter och produkten FleetControl för uppföljning av bränsleförbrukning och träning i eco-driving.

Miljöpåverkan

I vår verksamhet strävar vi efter att både uppströms och nedströms i värdekedjan minska vår påver­kan på miljön. Vi redovisar våra utsläpp årligen enligt GHG-protokollet och kan därigenom se var förbättrande insatser gör bäst nytta. Sedan många år prioriterar vi kollektivtrafik vid alla tjänsteresor och när det passar använder vi telefon, videokonferens och webbmöten i stället för att resa. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra resor med buss, tåg, tunnelbana och cykel till och från våra kontor och förespråkar möjlighet till förnybart drivmedel för de medarbetare som väljer personalbil. Vi strävar efter att minska energiförbrukningen och alla större kontor använder 100% ursprungsmärkt grön el. Klimatpåverkan är även en parameter som ingår vid val av driftslösning för våra produkter och tjänster.

Vi köper in KRAV- och/eller Rättvisemärkta produkter om dessa finns som ett alternativ. Vi vill också ta an­svar för vad vi lämnar efter oss försöker därför hitta nya användare för saker som vi är klara med och källsorterar alltid vårt avfall.

Styrande dokument

Vår miljöpolicy anger riktlinjer för vårt miljöarbete och miljöfrågorna finns med i vårt ledningssystem som möter ISO 9001:2008 och ISO 14001. Mer infor­mation om vår miljöpolicy och vårt ledningssystem delger vi kunder och andra intressenter vid behov.

Årligen upprättar vi en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Genom klimatredovisningen får vi kontroll över våra utsläpp och möjlighet att sätta in åtgärder där de gör bäst nytta, samt värdefull erfa­renhet av klimatredovisning och GHG-protokollet.

Anna hjälper dig

För mer information om vår miljöpolicy och vårt ledningssystem, fråga då Anna.

Anna Mårsell +46 70 597 82 97
Skicka Email