Om Oss

Finansiella rapporter

Trionas verksamhet är väsentligt större nu än 2021 i och med det förvärv som genomfördes i början av 2022 och jämförbarheten i den finansiella rapporten påverkas därmed. Utvecklingen i det tredje kvartalet 2022 har som förväntat varit fortsatt positiv och orderingången var likvärdig som under motsvarande period 2021.

Nettoomsättning har ökat med 18,9 MSEK, varav ca 9 MSEK av ökningen avser organisk tillväxt och ca 10 MSEK avser den nya förvärvade verksamheten. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning (12,8 MSEK), tjänster (3,7 MSEK) samt hårdvaror (2,1 MSEK). Vi har även en valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 6% högre än motsvarande kvartal 2021. På nettoomsättningen ger detta en positiv valutaeffekt uppgående till 0,8 MSEK.

EBITA för det tredje kvartalet uppgår till 7,9 (5,0) MSEK, vilket är bättre än föregående år i enlighet med vår förväntan. Lönsamheten påverkades negativt under 2020 och 2021 av de extra investeringar som gjordes i vår produktverksamhet (påverkan under tredje kvartalet 2021 var ca -0,5 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 191 (164). Ökningen hänförs främst till förvärvet av C7 men viss del av tillväxten är även organisk. Ökningen har medfört en ökning avseende personalkostnader med 9,4 MSEK. Även övriga externa kostnader har ökat med 1,4 MSEK, vilket främst avser utökning av vår verksamhet i form av lokalkostnader, arbetsplatsutrustning och inköpta externa tjänster avseende IT.

Kvartalsrapporten för januari – september 2022 presenteras 11 november 2022 kl 14.00 på en webcast via Teams. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av bokslutskommunikén för januari-december 2022. Den publiceras 24 februari 2023.

 

Webcasts

Varje kvartalsrapport presenteras för närvarande på en webcast via Teams. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)