Om Oss

Finansiella rapporter

Orderingången steg mot slutet av kvartalet till normala nivåer efter en något svagare inledning jämfört med förra året.  Ser vi till de affärer som gjorts under kvartalet, bland annat några intressanta ramavtal och produktaffärer, gör vi bedömningen att de kommer att påverka våra intäkter positivt kommande kvartal.

Nettoomsättning för första kvartalet uppgår till 71,1 MSEK, vilket är i nivå med 2023 men med nivåskillnader inom de olika posterna. Försäljning av hårdvara har ökat med 3,0 MSEK, samtidigt som produktrelaterad omsättning har minskat med 4,3 MSEK och omsättning avseende tjänster har ökat med 1,4 MSEK.

Ökningen avseende hårdvara var förväntad, då den är en följdeffekt av nya installationer av FleetControl och vi under kvartalet levererade hårdvara för installation i 250 nya fordon hos en befintlig kund. Minskningen avseende produktrelaterad omsättning är hänförlig till Norge och avser en kraftig neddragning i slutet av 2023 hos en större kund inom offentlig sektor. Ökningen avseende tjänster hänförs till Finland där verksamheten ökat väsentligt under det senaste året. Vi har även en valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 3,0 % lägre än motsvarande kvartal 2023. På nettoomsättningen ger detta en negativ valutaeffekt uppgående till 0,5 MSEK.

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 201 (193). Personalkostnaderna har ökat med 4,2 MSEK, vilket främst hänförs till ökat antal anställda och den årliga lönerevisionen. Även övriga externa kostnader har ökat med 0,7 MSEK, vilket främst avser höjda lokalkostnader och utökade lokaler i Finland.

EBITA för det första kvartalet uppgår till 3,3 (7,6) MSEK, vilket är 4,3 MSEK lägre än föregående år. Minskningen var delvis förväntad och hänförs helt till Norge (5,5 MSEK) och beror främst på omsättningsminskning i kvartalet på en stor offentlig kund (3,6 MSEK), samtidigt som vi har ökade kostnader i verksamheten med 1,6 MSEK. Flera nya uppdrag har påbörjats i Norge under det första kvartalet och omsättningen förväntas därmed öka när dessa uppdrag är i gång med full kapacitet. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 1,0 (5,3) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under det första kvartalet är 4,7 % (10,7 %) och för EBIT 1,5 % (7,5 %). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 10,1 (17,6) MSEK. Att kassaflödet är 7,5 MSEK lägre 2024 är främst hänförlig till ett 4,3 MSEK lägre EBITA.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2024. Den publiceras 30 augusti 2024.

Kvartalsrapporten för Q1 presenteras även på en webcast via Teams den 21 maj 2024 kl 13.00. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Webcasts

Varje kvartalsrapport presenteras för närvarande på en webcast via Teams. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)