Case

Med TNE redigerar, lagrar och tillhandahåller Trafikverket information om det svenska vägnätet

NVDB (Nationell vägdatabas), en av samhällets grunddatabaser, är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och regioner, skogsnäringen, Transportsstyrelsen och Lantmäteriet. Trafikverket är huvudman för NVDB och använder TNE-plattformen för att redigera, lagra och tillhandahålla den data som lagras i NVDB.

Högre krav på IT-säkerheten driver byte av teknisk lösning för NVDB

För över 20 år sedan utvecklades den tidigare tekniska lösningen för NVDB som tillsammans med tillhörande ajourhållningsprogram har förvaltats av Trafikverket. Ökade krav på IT-säkerhet var en av de faktorer som låg till grund för att Trafikverket genomförde en RFI (Request For Information). 2022 valde sedan Trafikverket Triona som leverantör för denna lösning. Lösningen bygger på TNE-plattformen med TNE Editor som ajourhållningsverktyg.

Trafikverket använde redan tidigare TNE, bland annat för att hantera väg- och järnvägsdata samt i sin tillhandahållandemiljö Lastkajen. Nedan visas en förenklad skiss över hur den tekniska lösningen nu ser ut.

tne-case-figure-english-smaller.jpg Sedan tidigare användes TNE av Trafikverket bland annat som en del av lastkajen och TNE Editor av ett antal kommuner samt Lantmäteriet. Nu används TNE och TNE Editor också som en del av IT-lösningen NVDB, se grönt i bilden ovan. 

Projektgenomförande

I projektet har Triona och Trafikverket samarbetat för att säkerställa att TNE Editor som ajourhållningsverktyg uppfyller de krav på avancerad och samtidigt enkel redigering som Trafikverkets produktionscentral ställer. Arbetet utfördes iterativt och delades upp i ett flertal leveranser så att Trafikverket löpande kunde ge återkoppling på de funktioner som TNE Editor erbjuder och säkra en fungerande helhetslösning efter driftsättning.

Vid ett systembyte av denna typ påverkas hela verksamheten och därför har Trafikverkets utvecklingsprojekt också inkluderat utbildning i TNE Editor och Trafikverkets interna system för de personer som ska använda produkten. I utbildningen av TNE Editor samarbetade Trafikverket och Triona för att tillsammans ge en heltäckande utbildning av applikationen. Under utbildningstillfällena identifierades bland annat också behov av att ytterligare förbättra granskningsfunktionerna i TNE Editor. Eftersom projektet levererades i flera delleveranser så kunde dessa krav mötas och applikationen innehåller nu avancerad granskningsfunktionalitet för att kunna analysera de ändringar som dataleverantörer har gjort.

Ny teknisk lösning NVDB nu i drift

I april 2024 driftsatte Trafikverket den nya tekniska lösningen för NVDB som bygger på TNE. I den använder Trafikverket TNE Editor för att genomföra redigeringar samt för att kontrollera och läsa in det data som levereras till NVDB från kommuner, skogsägare och andra intressenter. TNE Editor erbjuder bland annat mycket gott stöd för att skapa och redigera NVDB-data, baserat på underlagsfiler vilket passar väl in i Trafikverkets arbetssätt.

När ajourhållningsverktyget för NVDB byttes ut till TNE Editor fick ajourhållarna i Trafikverkets produktionscentral tillgång till ett modernt och webbaserat verktyg. Trafikverket har själva valt att ansvara för driften av TNE och TNE Editor i Trafikverkets egen IT-miljö.

 

tne-editor-laptop.png

En skärmbild av TNE Editor där det framkommer vilka ändringar som genomförts i aktuellt projekt. 

trafikverket.png

Kund: Trafikverket

Bransch: Transportinfrastruktur

Problemställning: Trafikverkets existerande lösning för NVDB behövde bytas ut mot en ny modern och säker plattform. Den nya plattformen skulle driftas hos Trafikverket och stödja verksamheten från dataregistrering till tillhandahållande. Trafikverket behövde också en applikation för att kunna registrera uppdateringar av det statliga vägnätet samt för att kunna granska leveranser från andra externa aktörer.

Lösning: Trionas plattform TNE används sedan tidigare inom Trafikverket bland annat för att hantera väg- och järnvägsdata samt i deras tillhandahållandemiljö Lastkajen. I den nya tekniska lösningen för NVDB används TNE för datalagring och bearbetning och TNE Editor för ajourhållning och för att granska och checka in de ärenden som levereras till NVDB av kommuner, skogsägare och andra intressenter.Med TNE kan Trafikverket också bygga kraftfulla informationsflöden för att förädla, kvalitetsgranska och rapportera data såväl internt som externt.

Nyckelord: #vägdata, #NVDB, #ajourhållning, #Trafikverket, #TNE, #TNEEditor, #Digitalisering