Nyhetsarkiv

Stark avslutning 2017

8 februari 2018

Koncernens nettoomsättning för året är 147,9 (141,3) MSEK, varav 143,5 (130,7) MSEK avser ”egen” verksamhet. För sista kvartalet är nettoomsättningen 44,8 (41,1) MSEK, varav den egna omsättningen 44,3 (38,7) MSEK.

För året har den direkta omsättningen avseende molntjänster och produkter ökat till 12,7% av nettoomsättningen, jämfört med 10,6% föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 108,5 (99,3) MSEK och övriga externa kostnader till 14,8 (11,4) MSEK, vilket är en ökning med totalt 11,4%. Ökningen av personalkostnader förklaras främst av ökning av antal anställda bland annat genom uppstart av nya verksamheter i Finland och Sverige. De nya verksamheterna har även påverkat övriga externa kostnader något, vilket tillsammans med reservering av en osäker kundfordran, engångskostnader avseende kontorsflytt, samt externa inköpta tjänster inom marknadsföring och ekonomi förklarar kostnadsökningen under året. 

Preliminärt rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) är 12,3 (12,8) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 8,3% (9,1%). Resultatutvecklingen under Q4 har varit väldigt starkt med hög beläggning och god efterfrågan. EBIT för kvartalet var 7,4 (6,0) MSEK, vilket även påverkats positivt av resultatavräkningen av två större projekt där vi nått slutskedet.

Bokslutskommunikén för 2017 publiceras den 21 februari 2018. Du är välkommen att delta på vår Webcast samma dag, onsdag 21 februari 16:00. Då når webcasten via denna länk.