Nyhetsarkiv

C-Load – utökat stöd för hållbara transporter

6 april 2021

C-Load utvecklas kontinuerligt och i de två senaste versionerna 1.39 (November) och 1.40 (Februari) har arbetet fortsatt med modernisering av plattformen samtidigt som kraftfulla verktyg för både uppföljning och styrning av hållbarhet introducerats.

Arbetet med att uppgradera C-Load till ny webbteknik har i version 1.40 bestått av att lyfta ytterligare delar av upphandlingsprocessen, främst avtalslistan för beställare och leverantörer. I tillägg till detta har också upphandlingslistan för beställare, vilken släpptes i ny webbteknik i version 1.38, fått ytterligare nya funktioner.

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för hela samhället och inte minst för våra kunder som använder C-Load. I och med version 1.39 ges nu både möjlighet till uppföljning av utsläpp från vägtransporter samt en unik möjlighet att styra mot hållbara transporter.

Miljöuppföljningen sker dels på lassnivå utifrån beräknade avstånd samt schabloner för utsläpp (kg CO2 / km) per lastbärare, men kan också göras i aggregerad form i rapporten ”Transportavstånd”.  Rapporten har vidareutvecklats med att också visa miljöbelastning per rutt och aggregerat på urval av rutter. Avstånden i C-Load beräknas med Trionas produkt Avståndstjänsten vilket borgar för att korrekta avstånd används där hänsyn också tas till ruttning för tunga fordon.

Styrningen mot hållbara transporter sker genom att C-Loads väletablerade modell för kvalitetspoäng, som funnits sedan C-Load startade 2012, har utökats med en ”hållbarhetspoäng” som baseras på en hållbarhetsenkät vilken leverantörerna kan besvara som en del av tjänsten C-Load. Denna enkät är framtagen i samarbete med organisationen Q3 och omfattar utöver miljö även faktorer rörande socialt ansvar, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, m.m. Resultatet av enkäten ger en hållbarhetspoäng som sedan viktas samman med pris, uppmätta kvalitetsfaktorer samt affärsmässiga kvalitetspoäng och ger en sammanvägd poäng som sedan ligger till grund till den av C-Load föreslagna rankingen på varje enskild rutt och lastbärare. Beslutet om hur de olika kvalitetspoängen ska viktas bestäms av varje beställare/transportköpare utifrån sina strategiska mål. Vi på Triona är glada att konstatera att denna möjlighet till styrning mot hållbara transporter redan i vår kommer att spela en viktig roll då flera beställare i C-Load redan nu kommer att ta med hållbarhetsenkäten i rankingen av sina avtalsleverantörer.

I nästkommande releaser av C-Load kommer vi att fortsätta arbetet med att modernisera tjänsten såväl avseende arkitektur som med fortsatt förnyelse av webgränssnittet för alla aktörstyper.

Läs mer