Nyhetsarkiv

Kvartalsrapport Q3 2023: Stabilt kvartal, men nedgång inom anläggning/byggande

15 november 2023
Pressrelease

Orderingången under det tredje kvartalet 2023 var något sämre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen tvärtom varit i nivå med eller något över motsvarande kvartal 2022.

Orderingången under det tredje kvartalet 2023 var något sämre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen tvärtom varit i nivå med eller något över motsvarande kvartal 2022.

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgår till 59,5 MSEK och det är en ökning med 2,1 MSEK jämfört med föregående år. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning som ökat med 3,5 MSEK, medan tjänster ökat med 1,2 MSEK. Ökningen reduceras av att posten försäljning och uthyrning av hårdvara har minskat med 3,1 MSEK. Minskningen avseende hårdvara är i enlighet med förväntan, då nivån av försäljningen är en följdeffekt av antal nya installationer av FleetControl och därmed varierar kraftigt över tid. Vi har även en valutakurseffekt som påverkar nettoomsättningen i kvartalet. NOK-kursen är 4% lägre än motsvarande kvartal 2022, vilket medför att koncernens omsättning i SEK värderas 0,7 MSEK lägre under det tredje kvartalet 2023.

Personalkostnaderna har ökat med 2,4 MSEK jämfört med föregående år, vilket främst hänförs till den årliga löneökningen och ökat antal årsanställda. Under fjolåret gjordes också en reservering avseende vinstdelning på 1,0 MSEK i det tredje kvartalet (motsvarande bokning gjordes 2023 under det första kvartalet med 0,5 MSEK). Posten övriga externa kostnader har minskat marginellt med 0,3 MSEK jämfört med föregående år. De övriga externa kostnaderna har i det första och andra kvartalet ökat jämfört med fjolåret, men i det tredje kvartalet 2022 fanns vissa engångskostnader avseende externa tjänster relaterade till IT och noteringsprocessen, vilket gjorde att posten var högre 2022. Notera även att valutakurseffekten avseende den fallande NOK-kursen har den omvända effekten på kostnadssidan jämfört mot omsättningen.

EBITA för det tredje kvartalet uppgår till 9,4 (7,9) MSEK, vilket är positivt i och med det rådande marknadsläget, men något under den förväntan vi hade i inledningen av året. Marknadsläget påverkar oss främst genom en minskad efterfrågan avseende tjänster inom kundsegmentet entreprenörer. Detta är en följdeffekt av att aktivitetsnivån inom anläggning/byggande har minskat, samt att många av våra kunder väntar in nya versioner av våra produkter.

Rörelseresultatet (EBIT) för koncernen uppgår till 7,1 (5,6) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under det tredje kvartalet är 15,8% (13,8%) och för EBIT 12,0% (10,0%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår i det tredje kvartalet till -7,4 (-4,5) MSEK. Minskningen med 2,9 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet med -4,2 MSEK.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av bokslutskommunikén för 2023. Den publiceras 27 februari 2024.

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet presenteras även på en webcast via Teams den 15 nov 2023 kl 14.00. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.