Nyhetsarkiv

Bokslutskommuniké 2022: Stark tillväxt 2022

24 februari 2023
Pressrelease

Trionas hade en stark tillväxt under 2022, både organiskt och genom det förvärv som genomfördes i början av 2022. Utvecklingen i det fjärde kvartalet 2022 har som förväntat varit fortsatt positiv och orderingången var likvärdig med fjärde kvartalet 2021.

Nettoomsättningen har under det fjärde kvartalet ökat med 15,4 MSEK. För helåret 2022 uppgår nettoomsättningen till 261,9 MSEK och har ökat med 79,1 MSEK jämfört med 2021. Av ökningen avser 35 MSEK organisk tillväxt och 44 MSEK den nya förvärvade verksamheten.

Tillväxten har medfört en generellt ökad kostnadsnivå, men främst inom personalkostnader (ökning Q4: -10,4 MSEK och helår: -36,8 MSEK) och kostnader för underleverantörer (ökning Q4: -1,8 MSEK och helår: -15,3 MSEK).

EBITA för det fjärde kvartalet 2022 uppgår till 4,7 MSEK (Q4 2021: 3,5 MSEK). För helåret 2022 uppgår EBITA till 23,6 MSEK (2021: 8,9 MSEK), vilket är betydligt bättre än föregående år i enlighet med vår förväntan.

Rörelsemarginalen för EBITA under det fjärde kvartalet uppgår till 6,8% (Q4 2021: 6,5%) och för helåret till 9,0% (2021: 4,9%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår under det fjärde kvartalet till 12,3 MSEK (Q4 2021: 10,5 MSEK) och för helåret till 26,3 MSEK (2021: 13,1 MSEK). Ökningen är främst hänförlig till den förbättrade lönsamheten under 2022.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari-mars 2023. Den publiceras 16 maj 2023.


För mer information kontakta
Mats Bayard, CEO, Trionakoncernen
Tel: +46 73 391 78 80
E-post: mats.bayard@triona.se

Om Triona
Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet. Vi kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.


Denna information är sådan information som Triona är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-24 08:00 CET.