Nyhetsarkiv

Ny version av Lasset

7 januari 2019

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i december till en ny version. Till de viktigaste nyheterna finns nu möjligheten att lossa alla godsflöden mobilt utan specifika installationer hos transportören/föraren, ny startsida med processöversikt samt tillägg av parametrar tillgängliga för kvalitetsberäkningar.

Då allt fler godsflöden kräver precis och direkt återkoppling av leveranser till godsmottagare har vi utökat Lasset mobile med funktionalitet för mobil lossning utan inloggning. Den initiala lösningen för mobil lossning har testats i en pilot under sommaren och hösten med en beställare och ett mindre antal leverantörer och har fungerat mycket bra. Nu laserar vi lösningen för samtliga aktörer i Lasset.

Lösningen bygger på en responsiv webbapplikation för mobilklienter och har såklart även stöd för scanning av streckkoder för att göra arbetet för föraren så lätt som möjligt. Lösningen sparar också geopositionen för den lossning som har skett. För transportörer som så vill, utökas möjligheten att återrapportera ”lossat”-status via integration (API) till att också omfatta geo-position så att andra motsvarande fordons-/förarlösningar kan väljas för de som vill.

I Lasset sker upphandlingar för kommande avtalsperiod med ett stort antal leverantörer per rutt. Rankingen av de inkomna anbuden kan baseras på pris och kvalitetrelaterade mått. Detta gör att man som transportköpare kan utvärdera inkomna anbud per rutt utifrån flera kriterier och man kan därigenom hitta de bästa leverantörerna för verksamheten ur alla aspekter. Detta ligger sedan till grund för ett förslag av vilka leverantörer och i vilken ordning (ranking) de ska tilldelas avtal på respektive rutt. Då lossning via Lasset mobil lossning av våra beställare ses som en viktig parameter i den totala leveranskvalitén har också denna parameter lagts till i kvalitetsmodellen och kan viktas tillsammans med övriga kvalitetsparametrar. Att på detta sätt arbeta transparent med kvalitetsmätningar har genom åren visat sig vara ett mycket effektivt sätt för leverantörer och beställare att gemensamt kunna påverka den totala leveranskvalitén över tiden.

I den nya versionen av Lasset har menystrukturen ändrats med syftet att göra tjänsten ännu mer lättarbetad för alla aktörer. I tillägg till detta skapas också en Lasset startsida där information om laster i olika processteg enkelt kan följas. På startsidan ges också direkt access till de senaste nyheterna som kommuniceras från team Lasset till Lassets användare.

Utöver denna funktionalitet utökas också tjänsten med bland annat ny rapport för leverantörer (Leveranssäkerhet), mail-avisering till terminaler och hamnar, förbättringar vid förlängning av upphandlingar, utökad hantering av noteringar vid lämnande av anbud, etc.

Under 2019 kommer stort fokus att läggas på hållbarhetsaspekter i Lasset bland annat genom utöka kvalitetsmodellen, som används för s.k. ranking, med direkta hållbarhetsmått. Idag definieras normalt hållbarhetskriterier i respektive transportköpares avtalsvillkor, men när det blir en del av kvalitetsmodellen kommer beställare och leverantörer gemensamt kunna styra utvecklingen mot mer hållbara transportlösningar.

Lasset är en molnbaserad tjänst som sammankopplar beställare, leverantörer och andra aktörer i försörjningskedjan samt stödjer bland annat processer för upphandling och avtalsbaserade transportavrop för väg-, järnvägs-, container- och maskintransporter. Tjänsten bygger på avtalsrelationer mellan parter och informationsdelning mellan involverade parter. Lasset uppdateras cirka fyra gånger per år med ny funktionalitet – nästa uppdatering planeras i mars 2019.

Läs mer