Nyhetsarkiv

Kommuniké från Triona AB:s årsstämma den 16 maj 2023

16 maj 2023
Pressrelease

Trionas årsstämma hölls i Borlänge den 16 maj 2023 varvid bland annat nedanstående beslut fattades.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Aktieutdelning

Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att aktieutdelning sker med 1,00 kr per aktie.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslaget, att arvode till styrelsen för perioden från årsstämman år 2023 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 3,2 inkomstbasbelopp till ordförande och 1,5 inkomstbasbelopp till ledamot. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå i enlighet med lämnad offert.

Styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att återgå till fyra styrelseledamöter. Lars Harrysson, Lennart L Hane, Karin Burgaz och Pär Olsson omvaldes som styrelseledamöter. Lars Harrysson omvaldes även till styrelseordförande. Jan Karlander avtackades för sina goda insatser i Trionas styrelse.

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Frida Sandin som personvald revisor.

Styrelsens mandat att besluta om nyemittering

Stämman beslutade att för perioden från årsstämman år 2023 till nästkommande årsstämma ge styrelsen mandat att fatta beslut om nyemission med upp till 250 000 aktier/teckningsoptioner att användas såsom del av respektive hela betalningen vid eventuella förvärv.


För mer information kontakta
Mats Bayard, CEO, Trionakoncernen
Tel: +46 73 391 78 80
E-post: mats.bayard@triona.se

Om Triona
Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet. Vi kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.