Nyhetsarkiv

Triona noteras på Nordic SME

14 december 2022
Pressrelease

Nordic Growth Market NGM AB har idag den 14 december 2022 givit ett villkorat godkännande av Triona AB:s (”Triona” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till tisdagen den 20 december 2022.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar Bolagets uppfyllelse av noteringskraven. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Första handelsdag är beräknad till tisdagen den 20 december 2022. Trionas aktie har ISIN-kod SE0001321761 och kommer handlas under kortnamnet TRIONA.

Med anledning av noteringen på NGM Nordic SME har Triona upprättat ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.triona.se/om_oss/investerare/notering/, samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Kommentar från Lars Harrysson, styrelseordförande

"Med över 30 års erfarenhet och en stabil utveckling är det dags för Triona att noteras på en marknadsplats. Triona är idag ett ledande specialistbolag inom området infrastruktur och logistik med många uppskattade programvaror och ett starkt tjänsteutbud som är grunden för vår fortsatta tillväxt. En notering på Nordic SME är en kvalitetsstämpel och ger oss en möjlighet att få en tillfredställande handel i Trionas aktie genom att vara ett attraktivt investeringsobjekt. Genom en börsnotering öppnas nya möjligheter för att skapa aktieägarvärde och vi ser fram emot den resa som nu väntar bolaget."

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med noteringen. Eminova Fondkommission AB har även utsetts till Bolagets Mentor.

Mer information