Nyhetsarkiv

Kommuniké från Triona AB:s årsstämma den 16 maj 2024

16 maj 2024
Pressrelease

Trionas årsstämma hölls i Borlänge den 16 maj 2024 varvid bland annat nedanstående beslut fattades. I direkt anslutning till årsstämman hölls även ett konstituerande styrelsemöte där beslut fattades om ny tillförordnad vd.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Aktieutdelning

Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att aktieutdelning sker med 1,00 kr per aktie.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslaget, att arvode till styrelsen för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 3,2 inkomstbasbelopp till ordförande och 1,5 inkomstbasbelopp till ledamot. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå i enlighet med lämnad offert.

Styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter. Lennart Hane, Karin Burgaz och Pär Olsson omvaldes som styrelseledamöter. Anders Nilsson valdes som ny styrelseledamot. Lennart Hane valdes även till ny styrelseordförande. 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Frida Sandin som personvald revisor.

Långsiktigt incitamentsprogram till medarbetarna

Stämman beslutade att godta styrelsens förslag avseende långsiktigt incitamentsprogram till medarbetarna 2024/2027, med upp till 300 000 teckningsoptioner.

Styrelsens mandat att besluta om nyemittering

Stämman beslutade att för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma ge styrelsen mandat att fatta beslut om nyemission med upp till 150 000 aktier/teckningsoptioner att användas såsom del av respektive hela betalningen vid eventuella förvärv.


Beslut från konstituerande styrelsemöte med anledning av årsstämmans beslut

Notera vidare att Trionas styrelse igår meddelade att Lena Ridström har utsetts till ny vd och koncernchef för Triona. I och med att Lennart Hane på stämman utsågs till ny styrelseordförande avgår han som tillförordnad vd. På det konstituerande styrelsemötet, som hölls direkt i anslutning till stämman, beslutades att avgående styrelseordförande Lars Harrysson kommer att inneha rollen som tillförordnad vd och koncernchef till dess att Lena tillträder i augusti 2024.


För mer information vänligen kontakta:

Lars Harrysson, tillförordnad vd, tfn: 070-690 90 59, lars.harrysson@triona.se


Denna information är sådan information som Triona är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-16 15:00 CEST.