Nyhetsarkiv

Smart flöde av information om transportinfrastruktur

27 april 2020

Företagen Triona, Trimble och Ramboll tillsammans med Trafikverket och Statens Vegvesen kommer under hösten att påbörja ett gemensamt projekt för att utveckla och demonstrera processer och en innovativ teknisk lösning för att möjliggöra automatiserade, effektiva och öppna informationsflöden för data avseende transportinfrastruktur.

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 har Triona, Trimble och Ramboll tillsammans med Trafikverket och Statens Vegvesen lämnat in en projektansökan som nu blivit godkänd.

Bakgrunden är att det görs stora ansträngningar och investeringar hos infrastrukturägare för att för att samla data om befintlig anläggning och dess tillstånd och införa BIM-teknologi i om- och nybyggnadsprojekt. Infrastruktur är ett komplext område som omfattar många olika discipliner och specialiteter vilket även återspeglas i de data som krävs. Projektet vill genom användning av befintliga BIM- och GIS-standarder (t.ex. IFC, OGC GeoPackage och GML), gemensamma klassifikationssystem (CoClass) och modern teknologi som den semantiska webben enligt W3C:s rekommendationer (t.ex. RDF, OWL och SPARQL), utveckla en teknisk lösning och demonstrera processer som stödjer ett obrutet, effektivt och i största möjliga mån automatiserat dataflöde mellan leverantörer inom olika discipliner och beställare/infrastrukturägare under alla faser av livscykeln. Oavsett om dataflödet avser inventering av befintlig anläggning eller om- och nybyggnadsprojekt ska data kunna sammanlänkas, berikas, beskrivas och vid behov transformeras så att de kommer till maximal nytta vid användning, . ex. för förvaltning och drift i ett anläggningsregister. Lösningen som tas fram av projektet ska visa hur information kan distribueras mellan aktörerna i dessa processer för att möjliggöra att kvalitetssäkrade och väl beskrivna data finns tillgängliga vid rätt tid enligt efterfrågad struktur. Det ger ökade möjligheter till gemensamt utnyttjande av data i ett generellt, utbyggbart koncept baserat på etablerade standarder och modeller. Därmed vill vi påvisa ekonomisk nytta, effektivitets-, kvalitets- och hållbarhetsvinster för alla intressenter som hanterar infrastrukturdata.

Teknikföretagen Triona, Trimble och Ramboll har tjänster och produkter för hantering av infrastrukturdata i dessa processer och har med expertkompetens medverkat i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området. Trafikverket och Statens Vegvesen är två av de största infrastrukturägarna i Norden och har därmed djup kunskap om nuläge, behov och nyttovärden inom området. Svensk Byggtjänst förvaltar CoClass och stöder även de projektet.

Projektet ligger helt i linje med Trionas mål att kombinera verksamhets- och IT-kompetens för att skapa effektiva lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål. Det är också ett tydligt exempel på innebörden av Trionas mission att skapa effektiva, hållbara och säkra flöden av data, energi, gods och människor.

Läs mer