Nyhetsarkiv

TNE och ny webblösning till Jernbaneverket

12 december 2016

Triona har tillsammans med Trimble vunnit en upphandling om att leverera ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation till Norska Jernbaneverket. Systemet omfattar leverans av produkterna TNE, Trimble Novapoint och en ny webblösning.

Projektet trafikrelaterad sträckningsinformation är en del av det större programmet Operativ trafikinformation (OTI). OTI-projektet startades i januari 2008 och är organisatoriskt placerat i Trafik- och Marknadsdivisionen inom Norska Jernbaneverket. Syftet med OTI-projektet är att effektivisera arbetsprocesserna inom två av Jernbaneverkets huvudprocesser: Fördela infrastrukturkapacitet och Styra trafiken.

Realiseringen av OTI-projektet sker i tre delprojekt:

  • Delprojekt 1: Kapacitetsfördelning inklusive beställning av spårtillgång
  • Delprojekt 2: Distribution av information för säker tågframföring
  • Delprojekt 3: Trafikrelaterad sträckningsinformation

I denna leverans realiseras delprojekt 3. Triona tar fram ett system som hanterar all trafikrelaterad sträckningsinformation som är relevant för tågframföring. Systemet blir en central datakälla för andra system och användare.

Lösningen realiseras med hjälp av Trionas produkt TNE som central datakälla, och Novapoint som används för import och underhåll av järnvägsnätet med tillhörande infrastrukturdata. Lösningen omfattar också en ny webblösning för presentation av relevanta data där kartvisning är av central betydelse.

 

Rune Dragsnes, VD Triona AS, och Björn Kristiansen, trafikdirektör Jernbaneverket, undertecknade avtalet.

”Triona känner till problemen vi hanterar och den verksamhet vi har. De har vidare en stark och bred kompetens och erbjuder standardkomponenter som en del av lösningen. Detta innebär mindre osäkerhet för genomförandet, eftersom många av de problemställningar vi har är kända av Triona” säger Jernbaneverket.

Triona arbetar långsiktigt för att stärka vår marknadsposition inom infrastruktur och logistik. Detta arbete har tidigare lett till leveranser inom områden som sjöfart, väg och järnväg. Avtalet med Jernbaneverket gör att Triona befäster sin position inom järnvägsområdet och förstärker vårt redan goda samarbete med Trimble Solutions.