Nyhetsarkiv

Kvartalsrapport Q2 2023: Bra orderingång, men osäkerhet inom anläggning/byggande

31 augusti 2023
Pressrelease

Orderingången under det andra kvartalet 2023 var något bättre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen varit i nivå med eller något under motsvarande kvartal 2022.

Orderingången under det andra kvartalet 2023 var något bättre än motsvarande kvartal 2022, medan den finansiella utvecklingen varit i nivå med eller något under motsvarande kvartal 2022.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgår till 64,4 MSEK och har därmed minskat med 1,9 MSEK jämfört med föregående år. Minskningen avser främst försäljning av hårdvara som minskat med 4,1 MSEK, medan produktrelaterad omsättning och tjänster har ökat med totalt 2,2 MSEK. Minskningen avseende hårdvara är i enlighet med förväntan, då nivån av försäljningen är en följdeffekt av antal nya installationer av FleetControl och därmed varierar kraftigt över tid. Vi har även en valutakurseffekt som påverkar nettoomsättningen i kvartalet. NOK-kursen är 5% lägre än motsvarande kvartal 2022, vilket medför att koncernens omsättning i SEK värderas 1,0 MSEK lägre under det andra kvartalet 2023.

Personalkostnaderna har ökat med 2,7 MSEK jämfört med föregående år, vilket främst hänförs till den årliga löneökningen. Posten övriga externa kostnader har ökat marginellt, med 0,2 MSEK, då effekten av ökade lokalkostnader 2023 jämnas ut av högre kostnader för externa tjänster och förvärvsrelaterade kostnader under 2022. Den generella kostnadsnivån har ökat markant under 2023, men till stora delar har ökningen kunnat täckas av motsvarande prisökningar. Notera även att valutakurseffekten avseende den fallande NOK-kursen har den omvända effekten på kostnadssidan jämfört mot omsättningen.

EBITA för det andra kvartalet uppgår till 1,9 (3,8) MSEK, vilket är något under den förväntan vi hade i inledningen av året. Främsta anledningen är en minskad efterfrågan avseende tjänster inom kundsegmentet entreprenörer. Detta är en följdeffekt av att aktiviteten inom anläggning/byggande ser ut att minska, samt att många av våra kunder väntar in nya versioner av våra produkter. Vi hade även en periodiseringseffekt mellan Q1 och Q2 2022 som påverkade det andra kvartalet positivt med 0,5 MSEK och därmed även påverkar jämförelsen mot andra kvartalet 2023.

Notera även att Trionas expansion i Finland som i det första kvartalet kortsiktigt påverkade lönsamheten negativt, nu under det andra kvartalet påverkar lönsamheten positivt enligt förväntan. Detta då även intäktsflödena nu ökat. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -0,4 (1,4) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under det andra kvartalet är 2,9% (5,8%) och för EBIT -0,6% (2,2%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till -5,1 (7,6) MSEK. Minskningen med 12,9 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet (-9,2 MSEK).

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari-september 2023. Den publiceras 15 november 2023.

Kvartalsrapporten för det andra kvartalet presenteras även på en webcast via Teams den 31 aug 2023 kl 15.00. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.